ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij Haptonomiepraktijk Janny Brienen. Ik wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom informeer ik u met deze algemene voorwaarden. Zo weet u waar u aan toe bent. Dit bevordert een plezierige en soepele samenwerking.

Aanmelding en afspraken

  • Voor de start van een behandelserie dient u uw verzekeringsgegevens te raadplegen of uwverzekeraar uw behandelingen haptotherapie vergoedt. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren welke voorwaarden voor u van toepassing zijn. 
  • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij mij terecht. Wanneer echter aanvullende informatie vereist is, zal ik contact opnemen met uw huisarts. Als ik inschat dat andersoortige hulp gewenst is, verwijs ik u terug naar uw huisarts. Ook kan het zijn dat u beter door een andere hulpverlener met een voor u benodigde specifieke deskundigheid geholpen zou kunnen worden. In dit geval verwijs ik u door naar deze collega. Ook kan een eenmalig advies voldoende blijken te zijn. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met u en alleen na uw goedkeuring.
  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in principe volledig in rekening gebracht.

Privacy reglement:

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Dit houdt in mijn praktijk in dat alleen ik toegang heb tot uw persoonlijke gegevens. Mocht u willen dat een verwijzer informatie krijgt, zal ik dit na overleg met u doen. 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan uw naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Klachtenregeling:

  • Indien u een klacht heeft, wendt u zich dan bij voorkeur tot mij. Uw klacht zal in een persoonlijk gesprek worden besproken en we zullen proberen tot een oplossing te komen.
  • Indien uit dit gesprek niet de gewenste oplossing volgt, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de beroepsvereniging VVH. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.